China - Ningxia - Great Mosque of Nanguan, Yinchuan

Night view of the Great Mosque of Nanguan in Yinchuan, Ningxia, China. I bought this postcard in China.

No comments: