Estonia - Tallinn Town Hall

Tallinn Town Hall, Estonia. Thanks to Klaus of Denmark.No comments: