Georgia - Vardzia

Rock-cut monastery of Vardzia of Georgia. Thanks to Holger of Belgium who was visitign Georgia.

No comments: