Georgia - Zarzma Monastery

Zarzma Monastery is 14th century medieval Orthodox Christian monastery in the southwest of Georgia. Thanks to Uli of Austria.

No comments: