ASIA - Indonesia - Year of Dragon

Postcard 1
Komodo dragon of Indonesia with Year of Dragon stamps used. Thanks to Shinta of Indonesia.

Postcard 2
Maxicard created by Shinta of Indonesoa of Pos Indonesia Year of Dragon postcard and mailed using dragon stamp. Thanks Shinta.


Postcard 3
Another maxicard mailed using nice dragon stamps. Thanks to Shinta of Indonesia.


Postcard 4
A third maxicard with nice stamps. Thanks Shinta.No comments: