EU - European Union Flag

Flag of European Union. Thanks to Liane of Germany.

No comments: